U-arv

U – arv ehk piirete soojusläbivus (tarindiomadusena kasutusel ka soojusjuhtivus); W/(m2•K)

U-arv on tarindi omadus, mis väljendab soojusvoolu (summaarselt: soojusjuhtivus + konvektsioon + kiirgus) vattides läbi 1 m2 pinnaga tarindi, kui temperatuuride vahe erinevate keskkondade vahel on 1 K;

Hoonete välispiirded peavad olema pikaajaliselt õhkupidavad ja piisavalt soojustatud. Otstarbeka soojustuse määramisel lähtutakse hoone energiatõhususe nõuetest, ruumide soojuslikust mugavusest ja hallituse ning kondensaadi vältimisest külmasildadel, sisepindadel ja tarindites.

Piirete soojusläbivus arvutatakse standardi EVS-EN ISO 6946 järgi.

Piirete soojusläbivuse arvutusmeetodi põhimõtted on järgmised:

  • arvutatakse piirdetarindi iga soojuslikult homogeense kihi soojustakistus;
  • määratakse üksikute kihtide ja pindade soojustakistuste summeerimisel piirdetarindi kogu soojustakistus;
  • arvutatakse piirde soojusläbivus, mida korrigeeritakse, arvestades mehaaniliste kinnitite mõju, sademete mõju pööratud katustele, soojustuse õhuerijuhtivuse mõju ja külmasildade mõju.

Piirde soojusläbivus, U, W/(m2×K) arvutatakse valemiga ümardatuna kahe kohani peale koma:

kus:

RT piirde kogusoojustakistus, (m2×K)/W. Piirdetarindi üksikute kihtide arvutuslike soojustakistuste ning sise- ja välispindade soojustakistuste summa; RT = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse , (m2×K)/W

kus ;

R1; R2 soojustakistus, m2•K/W. Kindla paksusega toote või elemendi omadus takistada soojuse voogu (üldiselt soojusjuhtivuse teel) läbi toote või elemendi (pinnalt pinnale) statsionaarsetes tingimustes ja on arvutatav valemist:

kus: d – materjalikihi paksus ja – materjali soojusjuhtivus